Algemene informatie Ergotherapie

Algemeen

U hebt bij de Haere een afspraak voor een ergotherapiebehandeling gemaakt.

In deze informatiefolder treft u enkele belangrijke wetenswaardigheden. Leest u de informatie zorgvuldig door. Bij vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de behandelend ergotherapeut of het secretariaat.

 

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op alle dagelijkse activiteiten. Wanneer u een ziekte of beperking heeft kan het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten bemoeilijkt worden of niet meer mogelijk zijn. Door de activiteit op een andere manier aan te leren, de activiteit aan te passen of gebruik te maken van voorzieningen/hulpmiddelen wordt er naar gestreefd de activiteit weer naar wens uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder ‘Ergotherapie’ van De Haere.

 

Bij de Haere zijn 6 ergotherapeuten werkzaam:

Arike Breukelman

Marianne Groenen

Carólie Krommendijk

Viktoria Machowska

Marjenke Nijmeijer

Marloes Poppink

 

De ergotherapeuten hebben naast hun basisopleiding zich in een aantal richtingen gespecialiseerd. Hierbij valt te denken aan kinderen, ouderen, verstandelijk gehandicapten en verschillende specifieke aandoeningen. Uw hulpvraag is leidend met welke ergotherapeut u een afspraak krijgt.

 

Openingstijden

Openingstijden van de praktijk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.30 uur.

 

De ergotherapiebehandelingen vinden op de praktijk, in de thuissituatie, op de werkplek of op school (kinderergotherapie) plaats. In overleg met uw therapeut kan eventueel van bovenstaande tijden afgeweken worden.

 

Contact

Het secretariaat is bereikbaar op het nummer: 0523-232053.

De website van de Haere: www.de-haere.nl.

 

Tarieven

Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij sommige zorgverzekeringen zijn aanvullende uren beschikbaar middels de aanvullende verzekering. Raadpleeg daarvoor uw polis.

 

Houdt u er rekening mee dat bij alle zorg uit de basisverzekering eerst uw eigen risico wordt aangesproken. In 2017 betreft dit een bedrag van € 385,-. Daarom kunt u alsnog een rekening van uw zorgverzekeraar krijgen omdat uw eigen risico nog niet (geheel) gebruikt is. Dit eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

De ergotherapeut declareert de behandeling. Voor de behandeling aan huis wordt een ‘toeslag thuisbehandeling’ gerekend.

 

Aanmelden

Bij uw aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, emailadres, verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief van de arts of specialist. Na aanmelding neemt de ergotherapeut contact met u op voor een eerste afspraak.

 

DTE

Het is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts of specialist behandeld te worden door een ergotherapeut. Er vindt dan eerst een kort screeningsgesprek plaats. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw hulpvraag in aanmerking komt voor behandeling door een ergotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

De eerste afspraak

De eerste afspraak is gericht op kennismaking en het verder oriënteren op uw hulpvraag, de beperkingen die u ervaart en de oorzaken hiervan. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld en worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de behandeling.

 

Afsluiting behandeling

Bij afronding van de behandeling vindt er met u en de behandelend ergotherapeut een evaluatie plaats. Wij stellen het op prijs wanneer u eerlijk uw mening geeft over de behandeling.

Ook ontvangt u na het afronden van het dossier een enquête via de mail. Deze enquête is anoniem. U kunt uw score geven voor de behandeling, de ruimte, de wachttijd, de bejegening, etc. Hiermee proberen wij ons behandeltraject continue te verbeteren.

We willen u alvast bedanken voor uw medewerking hierin.

 

Kwaliteit

De ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen De Haere staan geregistreerd in het “Kwaliteitsregister Paramedici” en zijn lid van de beroepsvereniging ‘Ergotherapie Nederland’.

 

Stagiaires

Regelmatig maakt een stagiaire deel uit van ons team. Uw toestemming wordt vooraf gevraagd of hij/zij aanwezig mag zijn bij behandelingen of om uw hulpvraag te behandelen. Deze behandeling vindt plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van één van de ergotherapeuten.

 

Privacy

Uw ergotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Het is niet toegestaan de door u verstrekte informatie te delen met derden zonder uw toestemming.

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te hebben.

Wanneer dit niet gebeurt, zijn we genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend ergotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

 

Betalingsvoorwaarden

In sommige situaties komt het voor dat u zelf de behandeling financiert.

Voorbeelden:

  • De uren via de zorgverzekeraar zijn besteed, maar de behandeling wordt op uw verzoek voortgezet.
  • Werkplekonderzoek op verzoek van werkgever. De kosten worden gedeclareerd bij de werkgever.

In deze situaties geldt het volgende:

Betaling van de ergotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de ergotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (waarvan ook de buitengerechtelijke kosten) komen ten laste van de cliënt.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw ergotherapeut of één van de andere personeelsleden, vragen wij u om dit eerst te bespreken met de betreffende ergotherapeut. Mocht u samen met haar niet tot een oplossing komen, of is het niet naar uw tevredenheid, richt u zich dan tot één van de maatschapsleden.

 

Komt u er met de maatschapsleden niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

 

Zorgbelang Nederland Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als cliënt. Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Een medewerker kan u ook bijstaan bij een gesprek met de betreffende ergotherapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar het Klachtenloket Paramedici.

Klachtenloket Paramedici Het kan zijn dat een gesprek geen of onvoldoende oplossing biedt. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het Klachtenloket Paramedici. Nadat u uw klacht digitaal of schriftelijk heeft ingediend bij het Klachtenloket, krijgt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris toegewezen. Deze zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met u en de ergotherapeut.

Als bemiddeling niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, dan kan de klacht voor behandeling worden doorgegeven aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de ergotherapeut als voor u.

Meer informatie over de klachten- en geschillenregeling kunt u vinden op onze website www.dehaere.nl of op de website van het Klachtenloket Paramedici www.klachtenloketparamedici.nl

 

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Wanneer u middelen leent van de praktijk en deze mochten onverhoopt kapot gaan, dan kan de praktijk hier een bedrag voor in rekening brengen.

 

Therapiemateriaal

In de therapie wordt soms gebruik gemaakt van materialen die niet herinzetbaar zijn. Hierbij valt te denken aan spalkmateriaal, therapeutische klei en dergelijke. Hiervoor wordt de inkoopprijs gevraagd.

 

Niet roken

Binnen de praktijk is het niet toegestaan te roken.

 

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen we u naar onze website: www.de-haere.nl.